Ethiek, kwaliteit en milieu

Ethische principes

Als een wereldwijd opererend bedrijf begrijpen we dat wat we doen en welke beslissingen we nemen een effect kan hebben op vele mensen overal ter wereld.

Daarom eist Doro dat leveranciers een speciale verklaring ondertekenen over goede sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. Deze verklaring omvat een groot aantal vereisten in verband met kinderarbeid, gedwongen arbeid, de werkomgeving, salarisniveaus, werkuren en het recht op vakbondslidmaatschap. Sinds 2008 laat Doro audits uitvoeren door onafhankelijke instellingen om te verzekeren dat deze richtlijnen worden opgevolgd. In geval van contractbreuk heeft Doro het recht om onmiddellijk alle relaties met de leverancier te beëindigen.

 Kwaliteit

Voor ons betekent kwaliteit het leveren van producten die aan reële behoeften voldoen en die de consument in staat stellen die dingen te doen die hij of zij altijd al graag deed. We noemen dit 'totaalervaring van kwaliteit', een taak die begint bij de productontwikkeling door Doro en die wordt voortgezet tijdens het productieproces van onze leveranciers.


Kwaliteitsgarantie

Doro hecht veel belang aan kwaliteitscontrole. Regelmatige controles en productopvolging zijn kernelementen bij het ontwikkelen en produceren van nieuwe producten. Een volledige functionele kwaliteitscontrole met duidelijke interne en externe processen is een voorwaarde voor de volgende stap in de productontwikkeling.


Alle leveranciers worden geëvalueerd op de volgende gebieden:

- Voorspeld niveau van door klanten geretourneerde producten
- Controles van leveringen 
- Nauwkeurigheid van leveringen
- Doorlooptijd


Doro rangschikt en evalueert iedere fabrikant

Op die manier kunnen zowel Doro als de leverancier zien op welk niveau zich de kwaliteitscontroles bevinden. Doro helpt ook vaak bij het detecteren van fouten in het productieproces in Azië. Dit levert heel wat kennis op over de beschikbare opties voor het produceren van nieuwe producten, maar ook over de capaciteit om de productie van bestaande producten te verbeteren.

Doro staat erop dat leveranciers een verklaring ondertekenen over hun sociale verantwoordelijkheid. Deze verklaring omvat een aantal eisen over kinder- en gedwongen arbeid, werkomgeving, salarisniveaus, werkuren en het recht op vakbondlidmaatschap. Door de verklaring te ondertekenen, heeft Doro het recht onmiddellijk alle relaties met de leveranciers te beëindigen in geval van contractbreuk.

 

Milieu                                                                                          

Betrokkenheid met het milieu is iets waar we allemaal constant aan worden herinnerd en bij Doro geven we deze betrokkenheid de aandacht die hij verdient. Dit doen we door de milieurichtlijnen op te volgen en door nieuwe manieren te zoeken om het effect van ons werk en onze producten op het milieu te verminderen.

Het is de doelstelling van Doro om zo veel mogelijk bij te dragen tot  het verminderen van negatieve effecten op het milieu.


Milieurichtlijnen

Het gebruik en de recycling van de producten die Doro op de markt brengt en verkoopt vallen onder de milieurichtlijnen. De kwaliteits- en milieumanager van Doro moet er op toezien dat Doro de desbetreffende wetten en reglementen opvolgt en ieder land heeft een milieuverantwoordelijke die ervoor zorgt dat de milieuwetgeving van het specifieke land wordt opgevolgd.

De belangrijkste richtlijnen die van invloed zijn op Doro zijn de Europese richtlijn betreffende het beheer van afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment), betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS), en de Europese REACH-richtlijn (Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperkingen van Chemische stoffen). Het effect op Doro als importeur van afgewerkte producten is gering maar het zal toch onze processen beïnvloeden. De relevante chemische stoffen vermeld in de REACH/SVHC (Substances of Very High Concern: Stoffen die mogelijk zeer gevaarlijk zijn) nemen met de tijd toe.

Een andere richtlijn die betrekking heeft op Doro is de ErP-richtlijn (Energiegerelateerde producten). Deze zal leiden tot milieuvriendelijke productontwerpen en productieprocessen, en een laag energiegebruik van batterijladers en externe stroomvoorzieningen.

De producten van Doro voldoen daarnaast aan de belangrijke POP-regelgeving (Persistent Organic Pollutants: persistente organische verontreinigende stoffen).